Test je ook mee?
Wij werken aan een nieuwe lay-out.
Vanaf 2 april is deze beschikbaar. Wil je de nieuwe lay-out alvast gebruiken?
Test nu mee en laat ons weten wat je er van vindt!
Ik doe mee! Liever niet
Menu

Uitgelicht:

Buitenhof moet een plek worden waar mensen graag willen wonen

Ben Herman (Buurtverbinders BuitenhofBruist)
6 april 2018 , 263x gelezen


Buitenhof moet een plek worden waar mensen graag willen wonen

Een beter woningaanbod, rneer veiligheid en rneer kansen op sociaal gebied rnoeten Buitenhof rnaken tot een gebied waar rnensen graag willen wonen. (Foto: EvE)

Het College van Burgemeesters en Wethouders heeft op 15 maart het uitvoeringsprogramma Kansen voor Buitenhof naar de gemeenteraad gestuurd. Een beter woningaanbod, meer veiligheid en meer kansen op sociaal gebied moeten Buitenhof maken tot een gebied waar mensen graag willen wonen.

Buitenhof kent vier 'aandachtsbuurten, die samen bekend staan onder de naam Buitenhof N oordwest. Het gaat dan om de Gillisbuurt, het Rode Dorp, Buitenhof N oord en de Reinier de Graaf buurt. Sinds 2011 monitort de gemeente deze buurten via de zogenaamde 'Buurtscore', en hoewel er een lichte

verbetering zichtbaar is sinds 2011, blijft het gebied op een aantal plekken flink achter bij de rest van Delft. Zo was het percentage werklozen in Buitenhof in 2011 2,9 en in 2017 2,4. Een hele lichte verbetering dus, maar nog ver verwíjderd van het gemiddelde percentage voor heel Delft: 7,1. Dit is verreweg het grootste 'gat', maar ook op andere punten scoort Buitenhof minder: de veiligheidsbeleving scoort 5,4 tegenover 7,0 voor heel Delft. Ook in onderlinge verbondenheid, actief zijn in de buurt en de score van de WOZ waarde van de woning scoort het gebied siechter dan het Delftse gemiddelde. De totale buurtscore, die zeven punten omvat, is 5,3, weliswaar hoger dan de 5,Ovan 2011, maar nog een eind verwijderd van de 6,8 voor heel Delft. Met het uitvoeringsprogramma legt het College, ook naar eigen zeggen, de lat hoog: in 2040 moet de buurtscore voor Buitenhof maar liefst een 7 zijn.

Hoe wil het College dit bereiken? De plannen zijn samengevat in drie doelstellingen: Om te beginnen de 'fysieke' doelstelling: een schone, veilige wijk met een divers woningaanbod. De herontwikkeling van nieuwe inrichting van gebieden als de Reinier de Graaf zone en de zone Buitenhof midden moet daar aan bijdragen: er komen woningen bij, anderen zullen worden gerenoveerd en er worden woningen 'getransformeerd: dat wil zeggen: verkocht, omgezet naar middelbare huur of gesloopt. Door de toevoeging van (middel)dure huur en koop én de voorgenomen verkoop/liberaliseringsprogramma's van woningcorporaties neemt het aandeel sociale huurwoningen af.

Dan is er de veiligheidsdoelstelling: het verminderen van overlast en een groter veiligheidsgevoel. Buitenhof Noordwest is één van de gebieden waar de Persoonlijke Aanpak Delft (PAD) is ingezet. Alle jeugdgroepen in Buitenhof zijn in beeld en worden gemonitord, pestgedrag op straat is aangepakt, social media is een onderdeel van de aanpak geworden en mentoren en buurtvaders zijn een onderdeel van de aanpak. Al deze zaken worden gecontinueerd, aangepast en soms uitgebreid. En tenslotte is er de sociale doelstelling: Het college vat die doelstelling samen als: In 2022 zijn de meeste bewoners in Buitenhof Noordwest zelfredzaam en participerend. In de praktijk betekent dat, dat er in 2022 minder werklozen moeten zijn, er meer bewoners met een uitkering een tegenprestatie leveren, meer bewoners actief zijn in de buurt en zelfredzaam zijn. Zo krijgt de de jeugd meer aandacht via de Delfia kantine, bijvoorbeeld met het Zomerspektakel en het trainen van Bordercollies (incl. schapen) op de sportvelden. Het college onderzoekt de haalbaarheid van het project Samen aan de Slag!, waar jongeren uit de wijk Buitenhof vanaf 14

jaar onder begeleiding van professionals van Delft voor Elkaar kennis maken met verschillende

ambachten. Daarnaast worden bestaande activiteiten zoals de Meidenclub en de Zomerschool van Delft Voor Elkaar (DvE) doorgezet. Het aanbieden van vacatures in de Culture door Werkse! en de verstevigde samenwerking met DvE, het bedrijfsleven en Delft Support zijn volgens het College succesvol en worden niet alleen voortgezet maar ook verbreed. Concreet betekent dat onder meer dat in 2018 vijftig Buitenhofbewoners met een uitkering moeten zijn geplaatst in trajecten naar werk en in betaalde functies. Van bewoners met een uitkering wordt 90 % geacht dit

jaar een tegenprestatie te doen. Dertig(risico)jongeren, moeten worden bemiddeld naar werk of opleiding. De jeugd wordt ook geactiveerd om te bewegen, niet alleen vanwege de sportiviteit, maar ook om andere maatschappelijke doelen te bereiken, zoals het aanleren van normen en waarden, het stimuleren van talentontwikkeling en het vergroten van de weerbaarheid. Ook de extra inzet op jeugd vanuit Delfts Support wordt voortgezet, net als het talentontwikkelingsproject CANIDREAM en de Community School.

Om het uitvoeringsprogramma in 2018 te financieren onttrekt het College €485.675 aan de reserve Beieid en Uitvoering die beschikbaar is voor Buitenhof. Het resterende bedrag, €158.675, is onvoldoende om het programma in de komende collegeperiode te financieren. Daarom za! een beroep worden gedaan op Fonds 2040, de kadernota en de programmabegroting.

Reacties

Bekijk al het nieuws uit je buurt »